Dostawa gratis dla wszystkich zamówień powyżej 199 zł!

Polityka Prywatności

Editt Cosmetics z 01.03.2019 r.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych Użytkowników internetowego Serwisu Editt Cosmetics dostępnego pod adresem www.editt.pl, i usług towarzyszących, w tym eSklepu i newsletttera w szczególności danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Usługodawcę tych usług w związku z ich świadczeniem danymi wprowadzanymi do urządzeń końcowych Użytkowników powszechnie znanym jako cookies.

Niniejsza polityka ochrony danych i cookies stanowi jednocześnie informację, o której mowa w art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO)

 1. Definicje

1.1.          Użyte poniżej pojęcia oznaczają:

–       Administrator Danych – Editt Kosmetics S.C Elżbieta Kłopotowska Patrycja Kłopotowska  z siedzibą ul. Falencka 1A 05-090 Falenty Nowe, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 017281632, NIP: 5342158741

–       cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się urządzenia z Serwisem Editt Kosmetics służące do umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikom dostępu do korzystania z Serwisu;

–       dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na ich podstawie osoby fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dziennik Urzędowy UE seria L nr 119, z 4.5.2016 r., s. 1–88)

–       Konto – usługa świadczona w Serwisie Editt Kosmetics zgodnie z Regulaminem Serwisu Editt Kosmetics i Regulaminem eSklepu Editt Kosmetics dostępnymi w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu Editt Kosmetics;

–       newsletter – usługa świadczona w Serwisie Editt Kosmetics zgodnie z Regulaminem Serwisu Editt Kosmetics dostępnym w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu Editt Kosmetics

–       PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z  2018  r., poz. 1954, 2245 i 2354);

–       USUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z  2019  r. poz. 123);

–       eSklep Editt Kosmetics, eSklep – usługa świadczona w Serwisie Editt Kosmetics zgodnie z Regulaminem Serwisu Editt Kosmetics i Regulaminem eSklepu Editt Kosmetics dostępnymi w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu Editt Kosmetics;

–       Strony – Administrator Danych i Użytkownik;

–       Serwis Editt  Kosmetics, Serwis – zestaw o zmiennym składzie usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu narzędzia informatycznego podłączonego do sieci Internet, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami innych usług świadczonych w Serwisie pod adresem internetowym www.editt.pl, a także w drodze odesłań z innych obszarów sieci Internet, takich jak m. in. usługa eSklepu Editt Kosmetics;

–       urządzenie końcowe – elektroniczne urządzenie, takie jak w szczególności zestaw komputerowy lub telefon komórkowy za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

–       Serwis Editt Kosmetics, Serwis – zestaw o zmiennym składzie usług świadczonych przy użyciu narzędzia informatycznego podłączonego do sieci Internet, drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami innych usług świadczonych w Serwisie, dostępnymi w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Regulaminy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony Serwisu Editt Kosmetics, pod adresem internetowym www.editt.pl, a także w drodze odesłań z innych obszarów sieci Internet, takich jak w szczególności usługa ogólnoinformacyjna dotycząca działalności Usługodawcy, usługa Konta utrzymywanego w Serwisie, usługa eSklepu, usługa newsletter oraz inne usługi informacyjne i komunikacyjne.

–       urządzenie końcowe – elektroniczne urządzenie, takie jak w szczególności zestaw komputerowy lub telefon komórkowy, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do i korzysta z Serwisu Editt Kosmetics;

–       Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Editt Kosmetics w tym jako Klient eSklepu Editt Kosmetics;

 1. Zasady ogólne przetwarzania danych

2.1.          Administrator Danych w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym prawo do samostanowienia Użytkowników o danych osobowych, które każdego z nich dotyczą. Celem Usługodawcy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwie dużej satysfakcji w korzystaniu z Serwisu Editt Kosmetics i świadczonych w nim usług, przy możliwie najmniejszej ingerencji w jego sferę prywatności i tym celom służy przetwarzanie przez Administratora Danych danych osobowych, którego szczegółowe zasady zostały ujęte w niniejszym dokumencie.

2.2.          Administrator Danych przetwarza w Serwisie Editt Kosmetics dane przekazywane mu przez Użytkowników na podstawie Regulaminu Serwisu i regulaminów innych świadczonych w Serwisie usług, w tym Regulaminu eSklepu, będące, stosownie do ich charakterystyki, danymi osobowymi bądź też danymi nie mającymi takiego charakteru. Przetwarzane przez Administratora dane przekazane do Serwisu przez Użytkownika są bez względu na ich charakter zachowywane w poufności i zabezpieczane przed niepowołanym dostępem osób trzecich zgodnie wymienionymi regulaminami i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.3.          Administratorem danych przekazywanych przez Użytkowników do Serwsiu jest Editt Kosmetics S.C Elżbieta Kłopotowska Patrycja Kłopotowska  z siedzibą ul. Falencka 1A 05-090 Falenty Nowe, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 017281632 , NIP: 5342158741;

2.4. Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z polskimi przepisami wydanymi w związku z RODO, w tym  przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Administrator danych zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

2.5.          W ramach swojej działalności Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne

 1. a)na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu przetwarzania tych danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie Editt Kosmetics (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. b)w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Użytkownikami oświadczenie  usług w Serwisie Editt Kosmetics oraz umów sprzedaży produktów w eSklepie Editt Kosmetics, jak również dostawcami usług informatycznych służących utrzymaniu ruchu Serwisu Editt Kosmetics i innymi podmiotami podejmującymi czynności w wykonaniu tych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. c)w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej i związanych z dochodzeniem lub możliwością dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub odpowiedzialności karnej lub administracyjnej przez Administratora, Użytkownika lub osoby trzecie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. d)w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w celu reklamy i promocji produktów Editt Kosmetics (podstawa prawna: art. 10 USUDE oraz art. 172 PT).

2.6.          Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia przed Użytkownika Administratorowi takich danych lub żądanie ich usunięcia mogą uniemożliwić wykonanie przez Administratora usługi, dostarczenie Produktów lub nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. W tych przypadkach Użytkownik zobowiązany jest podać Administratorowi, działając we własnym interesie, niezbędne dane, a przy tym dane zgodne z prawdą, formalnie poprawne, kompletne i adekwatne do sytuacji. Niezależnie od tego dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora bez ich zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie takie jest prawnie dopuszczalne.

2.7.          Każdemu Użytkownikowi przysługuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich sprostowania/ poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

2.8.          Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Danych jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.9.          Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2.10.       Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez samego Administratora jak i mogą być przekazywane do następujących odbiorców:

 1. a)usługodawcy usług hostingowych t.j. przechowującemu dane Serwisu Editt Kosmetics i zapewniającemu utrzymanie go w ruchu;
 2. b)dostawcom narzędzi służących do analizy ruchu w Serwisie, prowadzenia w nim działań marketingowych oraz wysyłki newsletttera;
 3. c)w przypadku Użytkowników dokonujących zakupów przy użyciu eSklepu Editt Kosmetics, w zależności, od wybranego przez Użytkownika modelu zakupu:

–    wybieranym przez Użytkowników operatorom usług pocztowych i kurierskich dostarczającym zamówienia z eSklepu;

–    wybieranym przez Użytkowników operatorom systemów płatniczych

–    podmiotom realizującym wysyłkę wiadomości e-mail związanych z dostarczaniem Zamówień.

2.11.       Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

2.12.       Zachowania Użytkowników w Serwisie i ich preferencje zakupowe są badane (profilowanie) w  celu dostosowywania  ofert  usług i produktów dostępnych w Serwisie Editt Kosmetics do rzeczywistych zmiennych w czasie potrzeb Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu jego danych.

2.13.       Z Administratorem Danych można się skontaktować

–     listownie na adres: Editt Kosmetics S.C Elżbieta Kłopotowska Patrycja Kłopotowska, ul. Falencka 1A, 05-090 Falenty Nowe

–     e-mailem na adres: sklep@editt.pl

–     korzystając z formularza dostępnego w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Formularz kontaktowy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu Editt Kosmetics.

III.    Konto i Zakupy w eSklepie z użyciem Konta

3.1.          Administrator świadczy Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Serwisu i Regulaminem eSklepu usługę Konta. Użytkownik zamawiający usługę przekazuje Administratorowi dokonując aktywacji bramki „Załóż konto” dane niezbędne do realizacji umów sprzedaży w eSklepie  Editt Kosmetics  takie jak: swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy. Dane te wykorzystywane będą następnie do realizowania umów sprzedaży Użytkownikowi produktów w eSklepie Editt Kosmetics, ich dostarczania do Użytkownika i dokonywania przez Strony rozliczeń z tego tytułu, w tym również wystawiania przez Administratora i dalszego przetwarzania związanych z tym dokumentów.

3.2.          Użytkownik może, zakładając Konto, lub w termie późniejszym, przekazać na Konto, na zapytanie Administratora, dodatkowe dane takie jak w szczególności swoją datę urodzenia, informacje o swoich cechach istotnych dla doboru produktów kosmetycznych takich jak rodzaj cery, kolor włosów, kolor oczu, preferowane kolory ubrań, styl ubierania się dla umożliwienia Administratorowi doboru informacji handlowej mogącej w szczególności interesować Użytkownika i przesyłania jej Użytkownikowi i wyrazić zgodę na wykorzystywanie wymienionych danych w tym celu. 

3.3.          Użytkownik może w każdym czasie usunąć z Konta niektóre dane lub zmienić je i zatwierdzić te zmiany aktywując plecenie „Zapisz zmiany”, z tym zastrzeżeniem, że  usunięcie z Konta jakkolwiek danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży w eSklepie Editt Kosmetics, jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o usunięciu Konta.

3.4.          Umowa o świadczenie usługi Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie za wypowiedzeniem w terminie 14 dni poprzez aktywację polecenia „Usuń konto” udostępnianego Klientowi na Koncie dostępnego po zalogowaniu na Konto lub złożenie Sprzedawcy oświadczenia o rezygnacji z usługi korzystając z formularza dostępnego w każdym czasie za pośrednictwem linku pod tytułem „Formularz kontaktowy” umiejscowionego u dolnej krawędzi każdej podstrony eSklepu Editt Kosmetics.

 1. Zakupy w eSklepie bez użycia Konta

4.1.          Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie zakupów w eSklepie Editt Kosmetics bez użycia Konta pod warunkiem, że Użytkownik przekaże Administratorowi dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży takie jak: swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy.

4.2.          Dane Użytkownika przekazane na warunkach opisanych w punkcie powyższym  będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z odrębnymi postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności

 1. Newsletter

5.1.          Administrator świadczy Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Serwisu usługę newsletter. Użytkownik zamawiający usługę

–     przekazuje Administratorowi dokonując aktywacji bramki „Zapisz się do newslettera” swój adres email albo

–     dobiera usługę newslettera aktywując dostęp do niej poprzez Konto przy posłużeniu się przechowywanym na Koncie adresem email.

5.2.          Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi newslettera korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się na końcu każdego z przesłanych
wiadomości lub w skorzystaniu z usługi Konta świadczonej na podstawie Regulaminu eSklepu Editt Kosmetics odznaczając odpowiednie pole formularza i aktywując polecenie ”Zapisz”.

 1. Inne usługi świadczone w Serwisie

6.1.          Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla potrzeb realizacji programów lojalnościowych, akcji konkursowych i innych podobnych form marketingu towarów i usług przeprowadzanych od czasu do czasu przez siebie samego lub we współpracy z innymi podmiotami, za poinformowaniem o nich Użytkowników zaproszeniem do wzięcia w nich udziału i wyrażeniem zgody na przetwarzanie w tym celu ich danych osobowych.

VII. Cookies

7.1.          Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych Użytkowników, w szczególności nie jest możliwe tą drogą przedostanie się do urządzeń końcowych wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub danych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis Editt Kosmetics, w granicach dostępnych w tym zakresie możliwości technicznych, do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają informacje o nazwie domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisanych wartościach innych danych.

7.2.          Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

–     cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki, kiedy to zostają trwale usunięte z pamięci urządzenia. Mechanizm  działania cookies sesyjnych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego

–     cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie danej sesji przeglądarki lub wyłączenie urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm działania cookies stałych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego

7.3.          Użytkownik może ograniczyć, a nawet wyłączyć możliwość wprowadzania plików cookies do swojego urządzenia końcowego. W takim przypadku korzystanie z Serwisu Eveline Cosmetics w tym eSklepu Editt Kosmetics będzie możliwe w zakresie pozostałym, poza funkcjonalnościami Serwisu i eSklepu, które ze swojej natury wymagają posłużenia się plikami cookies.

7.4.          Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w następujących celach:

 1. a)konfiguracji Serwisu – w szczególności dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika; optymalizacji wyświetlania tych stron pod kątem jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub miejsca zamieszkania, zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie, rozmiaru czcionki, ustawień strony itp.;
 2. b)uwierzytelnienia i utrzymywania sesji Użytkownika w Serwisie – w szczególności utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. c)realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron Serwisu – w szczególności dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron Serwisu;
 4. d)zapamiętania lokalizacji Użytkownika – dla zapewniania poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności dostosowania informacji dostarczanych Użytkownikowi z uwzględnieniem jego miejsca zamieszkania;
 5. e)analiz i badań oraz audytu oglądalności – w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
  korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ciągłe ulepszanie architektury i zawartości Serwisu;
 6. f)Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu – w szczególności dla zapewnienia, że pewne informacje są przetwarzane adekwatnie do celu, dla którego zostały zebrane.

7.5.          Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia końcowego. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym wprowadzeniu cookies do urządzenia końcowego.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.6.          Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z urządzenia końcowego korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej, której używa.

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami w naszym sklepie